CBE Polska

Article Index
Start
Program
Prelegentka
Lokalizacja
Rejestracja
Nowe prawo zamówień publicznych dla energetyki, ciepłownictwa i przedsiębiorstw komunalnychformularz

9:00 - 9:30 Rejestracja uczestników i poranna kawa
9:30 - 11:30 Jak przygotować się do stosowania nowej ustawy – nowe definicje, w tym zamówień sektorowych, pisemności, progi stosowania ustawy, układ i zakres regulacji

Zmiany związane z ogłoszeniami:
 • Określenie momentu wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne i zakończenia – wpływ na obowiązki zamawiającego
 • Miejsca publikacji ogłoszeń i dopuszczany zakres zmiany ogłoszenia o zamówieniu – ewolucja czy rewolucja
Zmiany w ramach oceny podmiotowej wykonawców dokonywanej przez zamawiającego
 • Warunki udziału w postępowaniu
 • Zmiany w zakresie badania podstaw wykluczenia wykonawcy
 • Oświadczenie wstępne, w tym JEDZ – forma, termin złożenia i odstępstwa o dotychczasowych reguł składania
 • Przetarg nieograniczony w tzw. procedurze odwróconej – zakres zmian w stosunku do obowiązujących przepisów, ułatwienia czy utrudnienia proceduralne
 • Podmiotowe środki dowodowe – czy i kiedy wykonawca będzie miał obowiązek ich żądania
 • Uzupełnianie i wyjaśnianie podmiotowych środków dowodowych
Prelegentka:
Andrzela Gawrońska-Baran - radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Obecnie prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego, specjalizującą się w zamówieniach publicznych. Więcej
11:30 - 12:00 Przerwa na kawę
12:00 - 13:30 Zakres zmian dotyczących składania ofert
 • Forma oferty w postępowaniach o wartości mniejszej od progów unijnych oraz od progów unijnych, czy możliwe będą odstępstwa od wymogu użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego
 • Nowe terminy związania ofertą i zasady  z tym związane
 • Fakultatywność żądania wadium i nowe reguły zwrotu wadium „z urzędu” i „na wniosek”
 • Otwarcie ofert – rezygnacja z  obowiązku publicznego otwarcia, nowe reguły dotyczące terminu otwarcia ofert, upubliczniania informacji z otwarcia ofert
 • Nowe przesłanki odrzucenia oferty
Prelegentka:
Andrzela Gawrońska-Baran
13:30 - 14:10 Lunch
14:10 - 16:00 Umowy o zamówienie publiczne
 • Określenie w ustawie zasad kształtowania umowy oraz jej obowiązkowych postanowień
 • Zakazane postanowienia umowne
 • Nowe wymagania w zakresie obligatoryjnych klauzul waloryzacyjnych
 • Raport z realizacji zamówienia
 • Postanowienia dotyczące podwykonawstwa

Prelegentka:
Andrzela Gawrońska-Baran
16:00 Podsumowanie i zakończenie warsztatów.
Wręczenie certyfikatów potwierdzających uczestnictwo

Joomlart