CBE Polska

Article Index
Start
Galeria
Program
Prelegenci
Współpraca
Lokalizacja
Rejestracja
OZE w przedsiębiorstwach wod-kanformularz
GreenGenius Green Genius jest częścią międzynarodowego holdingu Modus Group, który działa od 1993 roku na Litwie, Łotwie, w Estonii, Hiszpanii, Polsce, Włoszech i na Białorusi. Grupa Modus działa w czterech obszarach biznesowych: motoryzacja, nieruchomości, car sharing oraz odnawialne źródła energii. Rozwój OZE jest kluczowy i koncentruje się głównie na wykorzystaniu energii pochodzącej ze słońca i biogazu. Na polskim rynku Green Genius jest jednym z głównych inwestorów w OZE z portfolio wybudowanych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 50 MW. Green Genius wykorzystuje swoje doświadczenie, potencjał finansowy i ekologiczne podejście oferując przedsiębiorstwom ekonomiczne rozwiązania, równocześnie dbające o środowisko naturalne.
Bruk-Bet Bruk-Bet® Solar jest częścią spółki BRUK-BET, która działa w branży budowlanej od ponad 35 lat. Jako lider na rynku, nieustannie wyznaczamy innowacyjne kierunki rozwoju, pozwalające zwiększyć komfort życia naszych Klientów. Naturalnym krokiem w strategii grupy Bruk-Bet® była koncentracja działań w sektorze odnawialnych źródeł energii, które przyczyniają się do poprawy efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej oraz gospodarstw domowych, a jednocześnie zmniejszają eksploatację paliw kopalnych. W 2011 r. w Tarnowie uruchomiliśmy nowoczesną fabrykę modułów fotowoltaicznych.
zgwik Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego za pomocą urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacji sanitarnej i deszczowej, stanowiących majątek Spółki. ZGWK obecnie realizuje inwestycję budowy turbiny wodnej do odzysku energii jako elementu technologicznego oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim - Małej Elektrowni Wodnej (MEW) -turbina będzie produkowała energię elektryczną z niekonwencjonalnego źródła energii, jakim są zasoby wodno-energetyczne odprowadzanych w sposób grawitacyjny oczyszczonych ścieków niesionych przez kolektor odprowadzający. Energia potencjalna wody zgromadzona poprzez istnienie znacznej różnicy wysokości między źródłem zrzutu a ujściem oczyszczonych ścieków do rzeki będzie zamieniana na prąd elektryczny i doprowadzana do istniejącej infrastruktury energetycznej za pomocą nowo projektowanego przyłącza elektroenergetycznego.
ilawskiewodociagi Historia dzisiejszej Spółki Iławskie Wodociągi sięga 1903 roku. Obecnie Spółka jest nowocześnie zarządzaną i stosującą przodujące technologie firmą. Jej pracownicy dokładają wszelkich starań, aby podawana odbiorcom woda charakteryzowała się jak najlepszymi parametrami fizyko-chemicznymi, a ścieki oczyszczane były zgodnie z przyjętymi normami i dyrektywami. Na szczególne wyeksponowanie zasługuje rozwój technologiczny nowej, współczesnej oczyszczalni ścieków, oddanej do użytku w 1991. roku, w Dziarnach koło Iławy. Wpisuje się on dobrze we wdrażaną w polskich wodociągach i kanalizacji filozofię zrównoważonego rozwoju, jednym z elementów której – w przypadku Iławskich Wodociągów – był kierunek na maksymalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W ramach tej koncepcji podjęto pionierską i ocenianą wówczas jako dość ryzykowną, jak na tę część Polski, decyzję budowy słonecznej suszarni osadów. Obiekt przekazano do eksploatacji w roku 2007. Do suszenia osadów, powstałych podczas oczyszczania ścieków zastosowano, po raz pierwszy w Polsce, jednocześnie energię słoneczną i energię cieplną odzyskiwaną z oczyszczanych ścieków. Słońce ogrzewa pomieszczenie suszarni i znajdujący się tam osad, zaś ciepło odzyskane z oczyszczonych ścieków zasila system ogrzewania podłogowego w posadzce suszarni. Tak wysuszony granulat wykorzystywać można w leśnictwie i rolnictwie. Dzisiaj, Iławskie Wodociągi jako pierwsza ze spółek w północno-wschodniej Polsce sprzedaje na Towarowej Giełdzie Energii swoje prawa majątkowe z tytułu wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.
Obecnie Iławskie Wodociągi współuczestniczą w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, mającym na celu poprawę gospodarki wodno-ściekowej na obszarze miasta Iławy oraz Gminy Wiejskiej Iława.
cpe Centrum Projektów Europejskichjest państwową jednostką budżetową powołaną zarządzeniem nr 16 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2008 r. Centrum podlega ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego i realizuje powierzone przez ministra zadania. Obecnie zadania te obejmują:
  • Prowadzenie wspólnych sekretariatów technicznych programów współpracy transgranicznej w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, dla których Wspólną Instytucją Zarządzającą jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
  • Pełnienie funkcji Kontrolera pierwszego stopnia w programach współpracy międzyregionalnej i transnarodowej Interreg 2014-2020 oraz Kontrolnego Punktu Kontaktowego w ramach Programów Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 oraz Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
  • Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej dla Działania 4.3. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
  • Prowadzenie Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich oraz podnoszenie jakości obsługi w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich poprzez organizację szkoleń i systemu testowania wiedzy pracowników sieci PIFE
Joomlart